Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
22 756 62 54 wew. 191

Adres e-mail
starostwo@piaseczno.pl

Dodatkowa strona www
www.piaseczno.pl

Adres:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 (dalej: „Administrator”).
2. Administrator szanuje prawa użytkowników systemu rejestrujących się i korzystających z serwisu powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org (dalej: „Użytkowników”) do prywatności i dba o ochronę ich danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami RODO. W tym celu do zbierania tych danych osobowych, ich przechowywania i każdego innego ich przetwarzania wykorzystuje on odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
3. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy, jak je chronimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
4. W czasie korzystania z serwisu powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. Użytkownik możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres IP, numer telefonu czy adres e-mail.
5.  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego podczas rejestracji w serwisie zgody w celu rozpatrzenia jego wniosku o zgłoszenie projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego lub przyjęcia jego głosu oddanego na te projekty bądź na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas wykorzystania formularza kontaktowego.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwią zrealizowanie czynności dotyczących procedury Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego, o których mowa w punkcie 5 powyżej.
7. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczone przed wglądem do nich osób trzecich. Używany przez nas system informatyczny do przetwarzania tych danych spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym.
9. Dane osobowe Użytkowników, przesyłane na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS, co oznacza, że przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych - są szyfrowane.
10. Współpracujemy z ekspertami z zakresu IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Czuwają oni nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem danych Użytkowników.
11. Informacje o danych osobowych Użytkownika są przekazywane partnerowi zewnętrznemu - MediaPark Sp z o.o. (dalej: „Procesor”). Jest on dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. Procesor zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Procesor otrzymuje jedynie te dane Użytkowników, które są niezbędne do celów określonych w zawartej z nim umowie, czyli do administrowania serwisem powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org oraz obsługi procesu przyjmowania poprzez ten serwis zgłoszeń projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego oraz głosów oddanych na te projekty, a także ich zliczania. Cała procedura jest nadzorowana przez Administratora, a po zakończeniu świadczenia ww. usługi, Procesor bezpowrotnie usuwa ze swoich baz danych wszelkie dane osobowe, na podstawie których można byłoby zidentyfikować Użytkowników, chyba, że do pozostawienia tych danych zobowiążą go obowiązujące przepisy prawa.
12. Informacje o danych osobowych Użytkownika mogą także być przekazane innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania usług określonych w umowie zawartej z Procesorem, lub innym podmiotom i organom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ale tylko na zasadach i w wypadkach w tych przepisach przewidzianych, np. organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia prawa.
13. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
14. Serwis powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera Użytkownika w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy jego komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wraca na stronę serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
15. Ze względów bezpieczeństwa, dane o adresie IP Użytkownika zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Użytkownika.
16. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
17. Dbając o prywatność Użytkowników i poszanowanie obowiązujących przepisów prawa, informujemy, że każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych serwisu następujących treści:
- o charakterze bezprawnym;
- powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Administratora, Procesora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług;
- naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
18. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa, niniejszej Polityki prywatności oraz innych regulacji obowiązujących w naszym serwisie, Administrator ma prawo podjąć odpowiednie działania, w tym zgłosić sprawę do odpowiednich organów celem w ujęcia osób dopuszczających się czynów zabronionych.
19. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora do momentu ustania celowości ich przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.
20. Każdemu Użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych przysługuje prawo do: żądania wglądu do tych danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 15-18 RODO; chyba, że w danej sytuacji nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
21. Po przyjęciu od Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych osobowych z systemu, nie będą już one przetwarzane, przy czym wyjątek stanowi sytuacja, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub też gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
22. W przypadku uznania przez Użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z przepisami prawa, ma on prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
23. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO.
24. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą e-mail pod adresem: ochronadanych@piaseczno.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 756 61 64. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
25. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.