Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy internetowej dostępnej pod domeną https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org/ oczekują Państwo właściwego i zgodnego z przepisami przetwarzania Państwa danych osobowych, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności przekazujemy Państwu jako Użytkownikom Platformy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

Administrator lub ADO – Starosta Piaseczyński;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org/ , administrowany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie;

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Platformę.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych na Platformie jest Starosta Piaseczyński.

Z kim należy się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych?

Osobą właściwą do kontaktu w tych sprawach jest Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora. Z IOD skontaktować się można drogą e-mailową na adres: ochronadanych@piaseczno.pl lub korespondencją tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Administrator danych przetwarza moje dane osobowe?

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody na ich przetwarzanie, wyrażonej przez Państwa podczas rejestracji na Platformie. Wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia Państwa wniosku o zgłoszenie projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego lub w celu przyjęcia Państwa głosu oddanego na te projekty bądź na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa podczas wykorzystania formularza kontaktowego dostępnego na Platformie.

Ponadto, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie swoich usprawiedliwionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co dotyczy w szczególności:

- konieczności świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników, a uzasadnionym interesem Administratora jest wówczas tzw. obsługa techniczna Użytkownika;

- ewentualnego dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, a wówczas uzasadnionym interesem Administratora jest właśnie dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Czy jako Użytkownik Platformy muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwią zrealizowanie czynności dotyczących procedury Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego, o których mowa powyżej lub udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na Platformie.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest w każdym przypadku dobrowolna i może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym czasie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora

▪ W przypadku udziału w ww. procedurze związanej ze zgłoszeniem i wyborem zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania tej procedury lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych;

▪ W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane te przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego uzasadnionego interesu, tj. m. in. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Dla Użytkowników, którzy zgłaszają zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego:

▪ imię (imiona) i nazwisko,

▪ adres zamieszkania,

▪ telefon kontaktowy (nieobowiązkowy do podania),

▪ adres e-mail,

▪ adres IP urządzenia, za pomocą którego Użytkownik dokonuje zgłoszenia.

Dla Użytkowników, którzy oddają głos na projekty zgłoszone do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego:

▪ imię (imiona) i nazwisko osoby głosującej oraz opiekuna prawnego małoletniej osoby głosującej,

▪ data urodzenia,

▪ gmina i miejscowość zamieszkania,

▪ adres IP urządzenia, za pomocą którego Użytkownik oddaje głos na projekt.

Dla Użytkowników, którzy składają zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Platformie:

▪ imię i nazwisko (nieobowiązkowe do podania),

▪ adres e-mail,

▪ telefon kontaktowy (nieobowiązkowy do podania).

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie zawartej stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi procedury Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego - firmie MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn, NIP: 7393910693 (dalej: „Procesor”);

▪ dane osobowe Użytkowników mogą także być przekazane innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania usług określonych w umowie zawartej z Procesorem, lub innym podmiotom i organom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ale tylko na zasadach i w wypadkach w tych przepisach przewidzianych, np. organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia prawa.

▪ W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników obsługującej go kancelarii prawnej.

▪ Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom nieuprawnionym do ich otrzymania.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, tj. do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Posiadacie Państwo prawo uzyskania od Administratora informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przez niego przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo dostępu do tych danych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania tych danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Państwu na mocy RODO;

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, możecie Państwo żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Macie Państwo prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

- nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Administratora;

- cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;

- wniesiony został sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania;

- były one przetwarzane niezgodnie z prawem;

- muszą one zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .

W sytuacji zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych, Administrator może przetwarzać te dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym on podlega, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Macie Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

- kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych i wówczas Administrator ograniczy przetwarzanie tych danych na czas pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

- przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądacie Państwo ograniczenia ich przetwarzania;

- Państwa dane osobowe przestały być potrzebne Administratorowi do celów przetwarzania, ale są one mu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- zgłosiliście Państwo do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania przez niego swoich danych osobowych i trwa to do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy leżące po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

W związku z tym, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób automatyzowany, jak również z racji tego, ze dane te są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, nie możecie Państwo żądać od Administratora ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym ich profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub, gdy Administrator wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czas rozpatrywania przez Administratora żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, zostaniecie Państwo poinformowani o takim przedłużeniu terminu udzielenia informacji w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i ich profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (dalej: „PUODO”).

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności