1 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2841W w gminie Lesznowola

Rodzaj: Gminny

Koszt: 10 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2841W przy ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola w pobliżu skrzyżowania z ul. Słoneczną. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

2 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2826W w gminie Prażmów

Rodzaj: Gminny

Koszt: 10 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2826W przy ul. Głównej w Ustanowie w okolicy przedszkola.

3 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2855W w gminie Tarczyn

Rodzaj: Gminny

Koszt: 10 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2855W przy ul. Grójeckiej w Tarczynie w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

4 Program: "Profilaktyka raka prostaty i raka piersi dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego" Program: "Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego"

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 179 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Głównym celem programu profilaktyki raka piersi i prostaty jest zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania oraz zwiększenia odsetka wyleczeń. Realizacja projektu zakłada wykonanie w ciągu 11 miesięcy 810 badań usg w równym podziale płci u 405 kobiet i 405 mężczyzn na 2 aparatach USG w przychodni w Górze Kalwarii.

5 Rodzina jednością silna - edukacja poprzez rozrywkę

Rodzaj: Gminny

Koszt: 26 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

zień: Matki, Dziecka, Ojca, Rodziny to ważne święta, które są niezbyt wykorzystywane jako kanwa do integracji rodzinnej, pokoleniowej i międzysąsiedzkiej w szerszym zakresie. Dla wzmocnienia więzi międzyobywatelskiej planuje się organizację zintegrowanej programowo imprezy w trzech miejscach w płd - zach części gminy Góra Kalwaria, jako ew. modelu dla innych środowisk gminnych.

6 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach w gminie Góra Kalwaria

Rodzaj: Gminny

Koszt: 9 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach w gminie Góra Kalwaria. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

7 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno

Rodzaj: Gminny

Koszt: 9 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2837W, na trasie między Gołkowem a Głoskowem w gminie Piaseczno. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

8 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W w gminie Konstancin-Jeziorna

Rodzaj: Gminny

Koszt: 9 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2814W przy ul. Długiej w Konstancinie-Jeziornie w okolicy szpitala, gdzie obowiązuje znak ograniczenia prędkości. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu i wyświetla komunikaty - pozytywny lub negatywny.

9 Defibrylatory dla szkół Powiatu Piaseczyńskiego

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 37 908 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup 9 defibrylatorów do 9 szkół powiatu piaseczyńskiego. Defibrylator AED może być potrzebny każdemu w każdej chwili, ponieważ każdy człowiek może doświadczyć nagłego zatrzymania akcji serca.

10 50 drzew dla Powiatu Piaseczyńskiego

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 93 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew odpornych na warunki miejskie. Miejsce nasadzeń to okolice piaseczyńskich szkół powiatowych. Projekt ten zakłada też pielęgnację tych drzew w pierwszym roku po ich posadzeniu.

11 Rejsy dawnymi łodziami Wisłą po Urzeczu

Rodzaj: Gminny

Koszt: 25 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Rejsy wiślaną szkutą wykonaną w tradycyjny sposób odbywać się będą w weekendy (sobota i niedziela) podczas wakacji (lipiec i sierpień). Rejsy rozpoczynać się będą w porcie w Górze Kalwarii lub na plaży przy tzw. tamie wojskowej. ejsy odbywać się będą na linii Góra Kalwaria w kierunku Gassów lub Czerska. Każdy rejs będzie trwał ok. 50 minut.

12 Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych

Rodzaj: Gminny

Koszt: 41 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na utworzeniu w miejscach istniejących placów zabaw lub siłowni napowietrznych miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu urządzeń siłowych lub urządzeń integracyjnych dedykowanym osobom poruszającym się na wózkach, niepełnosprawnym intelektualnie, niewidomym, głuchoniemym.

13 Przebudowa istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2826W w miejscowościach Uwieliny - Kędzierówka

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 178 096 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Szkolnej w Uwielinach do Kędzierówki na długości 430 m. Zadanie polega na rozbiórce istniejącego chodnika uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, zamontowaniu krawężników, wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej oraz uporządkowania terenu.

14 Prażmowska Majówka w Uwielinach

Rodzaj: Gminny

Koszt: 11 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt przewiduje zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy Prażmów o charakterze sportowym i kulturalnym oraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

15 Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym- spotkania edukacyjne dla rodziców i specjalistów

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 14 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada stworzenie swoistej grupy wsparcia której celem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów dotyczących edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uczestnikami projektu w założeniu będą; nauczyciele, terapeuci, specjaliści oraz rodzice, mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego.

16 Sensoplastyka dla dzieci. Teatrzyk dla dzieci.

Rodzaj: Gminny

Koszt: 11 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Wielość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Celem zajęć jest rozbudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie.

17 Spowalniacze na Przesmyckiego

Rodzaj: Gminny

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na budowie 3 sztuk spowalniaczy drogowych (progów zwalniających) na ulicy Przesmyckiego w Piasecznie. Proponowana lokalizacja progów to okolice posesji o numerach 9B, 23M i 25B.

18 Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna

Rodzaj: Gminny

Koszt: 18 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt przewiduje realizację 2 pikników: zawsze w sobotę lub niedzielę w czerwcu oraz we wrześniu, nastawionych na integrację sąsiedzką, pielęgnację tradycji.Pikniki będą otwarte i bezpłatne, zabawy animacyjne dla dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych i seniorów maja na celu zachęcenie mieszkańców do wspólnej integracji na świeżym powietrzu.

19 Warsztaty terapeutyczno-usprawniające

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 55 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Cykl warsztatów pod kątem usprawniania funkcjonalnego, warsztatów ceramicznych, warsztatów kulinarnych oraz hipoterapii. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie przez 10 miesięcy z przewrwą wakacyjną w sierpniu. Projekt przewidziany jest na 100 osób w wieku od 7 do 25 lat. Zajęcie będą odbywać się indywidualnie i grupowo przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i terapeutów.

20 Senior Park

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy stworzenia siłowni plenerowej na terenie DPSu w Górze Kalwarii, dostosowanej w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również dla pozostałych osób chcących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

21 Dyskoteki „Silent Disco” dla młodzieży

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja zabaw tanecznych, dla publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu do cichych dyskotek, tzw. silent disco. Słuchawki bezprzewodowe, wykorzystujące te same fale radiowe, umożliwiają̨ uczestnikom korzystanie z trzech rożnych kanałów muzycznych i doświadczenie niestandardowej formy “cichej dyskoteki”.

22 Nasadzenie 100 drzew miododajnych na terenach powiatowych w miastach

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada, aby nasadzić nowe drzewa miododajne najlepszych gatunków na terenach zarządzanych przez Starostwo Piaseczyńskie.

23 Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Profilaktyka ogólna działania przeciw uzależnieniom.

Rodzaj: Gminny

Koszt: 9 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje wychowawcze. Rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warsztaty realizują program profilaktyki uniwersalnej - ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

24 Warsztaty z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 8 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych odbywających się przed wakacjami. Warsztaty mają na celu nauczenie dzieci prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia, tak aby potrafiły nieść skuteczną pierwszą pomoc i same nie stały się ofiarami. Warsztaty na fantomach.

25 Warsztaty kształtujące kompetencje emocjonalne dzieci

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 6 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

- kształtowanie w dzieciach kompetencji emocjonalnych - uświadomienie dzieciom znaczenia emocji - pomoc dzieciom w uświadamianiu sobie swoich stanów emocjonalnych oraz znalezienie sposobu na bezpieczne wyrażanie tych emocji - wykształcenie u dzieci umiejętności mówienia o emocjach - nauka rozpoznawania stanów emocjonalnych otaczających nas ludzi jako ważny czynnik budowania relacji społecznych.

26 Zakup defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiego

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 36 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na zakupie 6 defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu: PUP w Piasecznie, Biblioteka Powiatowa w Piasecznie, DPS w Konstancinie-Jeziornie, DPS w Górze Kalwarii, POIK w Górze Kalwarii oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łbiskach. Każda jednostka wymieniona otrzymałaby jeden defibrylator AED.

27 Zakup poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą i szkoleniem dla jego pilotów na wyposażenie Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 178 350 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu - poduszkowca wraz z przyczepą do przewożenia oraz ze szkoleniem w zakresie obsługi dla jego pilotów - na wyposażenie na wyposażenie Piaseczyńskiego WOPR. Jednostka taka jest niezbędna do prowadzenia działań na lodzie, w tym w szczególności na rzece Wiśle.

28 Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły

Rodzaj: Gminny

Koszt: 10 250 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada nasadzenie 40 lip drobnolistnych lub krymskich, 10 klonów polnych i 10 czerwonych klonów tatarskich wzdłuż drogi powiatowej 2826W w miejscowościach Ustanów - Krupia Wólka - Uwieliny. Nasadzenia nastąpią po modernizacji drogi.

29 "Wenezuela - tak daleko a jak blisko". Koncert Beatriz Blanco z zespołem Solo Tres

Rodzaj: Gminny

Koszt: 5 616 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Beatriz Blanco jest polską śpiewaczką urodzoną w Wenezueli, mieszkającą w Piasecznie. Z założonym przez siebie zespołem Solo Tres realizuje recitale z muzyką latynoamerykańską. Śpiewa pieśni, piosenki własne i tradycyjne (m.in. chilijskiej pieśniarki Violety Parry) wspaniale ubarwiając je opowieściami o kulturze i historii krajów Ameryki Południowej.

30 Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)

Rodzaj: Gminny

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W mieście brakuje drzew miododajnych i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

31 Montaż aktywnych na ruch "kocich oczu" przy przejściu dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego obok szkoły podstawowej

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Dodatkowo zamontowany czujnik ruchu reagujący na zbliżającego się pieszego lub rowerzystę uruchomi zwiększoną częstotliwość pulsowania (migania) diod LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu piesi i rowerzyści będą mieli zwiększone szanse na bezpieczne korzystanie z przejścia po pasach a kierowcy zwiększą czujność i zwolnią przed pasami dla pieszych.

32 Posadzenie nowego dającego cień drzewa przed wejściem do Starostwa

Rodzaj: Gminny

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W mieście brakuje drzew i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

33 Wykłady i warsztaty "Ratujemy Ziemię lokalnie"

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 60 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Cykliczne wykłady i spotkania z ekspertami i osobami pasjonującymi się swoimi dziedzinami mają za zadanie przybliżyć mieszkańcom powiatu różne tematy związane z ochroną środowiska. Pogłębienie swojej wiedzy będzie możliwe dzięki zaproszeniu autorów książek poruszających tematy wykładów, oraz umożliwieniu bezpłatnego otrzymania tych książek w konkursach.

34 Piknik "Ratujemy Ziemię lokalnie"

Rodzaj: Gminny

Koszt: 42 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Piknik edukacyjny o szeroko pojętej tematyce ochrony środowiska składałby się z trzech warstw: 1. ekoedukacji dla dzieci oraz dla dorosłych 2. warsztatów praktycznych 3. stoisk komercyjnych i ze zdrową żywnością. W ramach strefy dla dzieci odbywałyby się zabawy i teatrzyki przedstawiające w przystępny sposób temat jak nie marnować wody, jak segregować odpady.

35 Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego

Rodzaj: Powiatowy

Koszt: 35 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Piaseczyńskiego dostępu do platformy Legimi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać kod do serwisu i bezpłatnie korzystać z dostępu do 60 000 książek w formie e-booków.

×