zadanie nr 13

13. Przebudowa istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2826W w miejscowościach Uwieliny - Kędzierówka


Opis zadania

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Szkolnej w Uwielinach do Kędzierówki na długości 430 m. Zadanie polega na rozbiórce istniejącego chodnika uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, zamontowaniu krawężników, wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej oraz uporządkowania terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Odcinek drogi powiatowej nr 2826W w obrębie Uwieliny - Kędzierówka jest bardzo niebezpieczny z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Przebudowany chodnik w ciąg pieszo-rowerowy będzie służył całemu społeczeństwu jak również dzieciom i młodzieży, które uczęszczają do szkoły w Uwielinach.

Opis lokalizacji

Uwieliny - Kędzierówka droga powiatowa nr 2826W dz. nr 1 od ul. Szkolnej do Kędzierówki dł. 430 m.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1rozbiórka krawężników i wywóz 10 320 zł
2roboty ziemne23 165,32 zł
3montaż krawężników betonowych 15x3021 500 zł
4podbudowa z kruszywa łamanego 12 cm27 675 zł
5wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej 6 cm92 250 zł
6roboty ręczne i porządkowe3 185,68 zł
Łącznie: 178 096 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach